Złożenie pisma do Ministerstwa Klimatu i Środowiska dot. notyfikacji norm OZE

W imieniu członków KIGSE wystosowane zostało oficjalne pismo do Ministerstwa Klimatu i Środowiska (Departament Odnawialnych Źródeł Energii) z prośbą o udzielenie statusu prac nad wnioskiem do Komisji Europejskiej dotyczącym wszczęcia procedury notyfikacyjnej w zakresie przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii, tj. o wydanie decyzji o zgodności pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym.

Znowelizowane przepisy ustawy o odnawialnych źródłach energii, m.in art. 184k dotyczący preferencyjnych zasad rozliczeń dla klastrów energii, faktycznie powinny wejść w życie 2 lipca 2024 r. Z uwagi, jednak na brzmienie art. 48 ustawy zmieniającej ustawę o odnawialnych źródłach energii, przepisów tych nie stosuje się do dnia wydania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w tych przepisach z rynkiem wewnętrznym albo uznania przez Komisję Europejską, że zmiany przepisów, o których mowa w pkt 1, nie stanowią nowej pomocy publicznej albo przepisy, o których mowa w pkt 2, nie stanowią pomocy publicznej (tzw. proces notyfikacji). 

Powyższe oznacza w praktyce, że Departament Odnawialnych Źródeł Energii, który jest Komórką Ministerstwa Klimatu i Środowiska odpowiedzialną za wszczęcie procesu notyfikacji, tj. wystosowanie do Komisji Europejskiej wniosku o wydanie decyzji o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w cytowanych wyżej przepisach z rynkiem wewnętrznym. 

Tym samym, Prezes Izby, Szymon Kozak wystosował pismo w imieniu KIGSE, w którym to piśmie zwracamy się o podanie informacji, czy Departament Odnawialnych Źródeł Energii, jako Komórka Ministerstwa Klimatu i Środowiska odpowiedzialna za przeprowadzenie notyfikacji aktów normatywnych i ich projektów, rozpoczął pracę nad wnioskiem do Komisji Europejskiej dotyczącym wszczęcia procedury notyfikacyjnej, a nadto o wskazanie przewidywanego terminu zakończenia prac, a także planowanego terminu złożenia wniosku do Komisji Europejskiej, wraz ze wskazaniem przewidywanego czasu oczekiwania na decyzję Komisji Europejskiej.

Odpowiedź na te pytania będzie miała kluczowe znaczenie dla wszystkich podmiotów zaangażowanych w rozwój energetyki odnawialnej w Polsce, gdyż pozwoli na lepsze planowanie inwestycji oraz dostosowanie się do nowego prawnego i finansowego otoczenia. Czekamy na dalsze informacje od odpowiednich organów, które rozjaśnią sytuację i umożliwią dalsze działania w obszarze zielonej energii.

W załączeniu przesyłamy pismo skierowane do Ministerstwa Klimatu i Środowiska [POBIERZ].

Scroll to Top