Rozwój społeczności energetycznych a wsparcie finansowe

Rozwój społeczności energetycznych, takich jak klastry energii lub spółdzielnie energetyczne jest ściśle uzależniony od charakterystyki podmiotów, które tworzą daną społeczność. Składa się on z różnych etapów, które są zależne od lokalnych uwarunkowań, zaangażowania społecznego i wsparcia instytucji.

Finansowanie i inwestycje są kluczowym momentem w rozwoju każdej społeczności energetycznej. Społeczności te często potrzebują wsparcia finansowego, zwłaszcza w początkowym stadium. Warto skorzystać z programów rządowych, oraz z dofinansowań, które koordynują wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Jednym z głównych zadań WFOŚiGW jest przyznawanie inwestycji oraz organizacja działań na rzecz ochrony środowiska. Może on również współpracować ze społecznościami energetycznymi poprzez dofinansowania oraz szerzenie merytorycznej wiedzy. Przykładem może być WFOŚiGW w Krakowie, który obecnie prowadzi kilka programów i działań takich jak: Czyste Powietrze, Edukacja Ekologiczna, usuwanie wyrobów zawierających azbest, Moja Woda, Ciepłe Mieszkanie, Agroenergia.

Celem programu Agroenergia jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym. Finansowanie obejmuje zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej, pomp ciepła, instalacji hybrydowej oraz towarzyszących magazynów energii.

Program ,,Ciepłe Mieszkanie” dąży do poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji pyłów i gazów cieplarnianych. Dofinansowanie można uzyskać na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach wielomieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.

Dzięki programowi ,,Moja Woda” możemy otrzymać środki na zakup, dostawę, montaż, budowę, rozbudowę i uruchomienie instalacji do zbierania i magazynowania wód opadowych i roztopowych, ale i nie tylko.

Z punktu widzenia KIGSE ważnym programem jest program priorytetowy ,,Edukacja ekologiczna”, dzięki któremu można uzyskać dofinansowania na zajęcia, warsztaty, wycieczki edukacyjne, szkolenia, kampanie informacyjno-edukacyjne oraz na inne działania z zakresu edukacji ekologicznej i propagowania zasady zrównoważonego rozwoju. Podnoszenie świadomości mieszkańców na temat energii odnawialnej, efektywności energetycznej i korzyści płynących z udziału
w społecznościach energetycznych jest niezwykle istotne dla prawidłowego funkcjonowania społeczności energetycznych.

Dużą zaletą jest fakt, że na równi z koordynacją przyjmowania wniosków Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie prowadzi szkolenia oraz webinary objaśniające zasady dołączenia do projektów. Pozwala to na prawidłowe wypełnienie wniosków oraz w efekcie otrzymanie środków finansowych. Fundusz, dzięki jawności o obiektywizacji procedur i kryteriów, stwarza jednakowe szanse wszystkim wnioskodawcom.

Scroll to Top