II Kongres Społeczności Energetycznych

Wspólna energia, wspólne korzyści. Druga edycja Kongresu Społeczności Energetycznych już niedługo!

Aktualna struktura energetyczna Polski jest w znacznym stopniu uzależniona od węgla, co stawia nasz kraj przed szeregiem wyzwań ekonomicznych, środowiskowych i społecznych. Wysokie emisje CO2, konieczność dostosowania do unijnych norm klimatycznych oraz rosnące ceny uprawnień do emisji CO2 skłaniają do poszukiwania alternatywnych rozwiązań. Dodatkowo, centralizacja produkcji energii nie sprzyja elastyczności systemu ani nie odpowiada na współczesne potrzeby dystrybucji.

Społeczności energetyczne jako motor zmian

Obiecującą odpowiedź na współczesne wyzwania stanowią społeczności energetyczne. Poprzez lokalną produkcję energii z odnawialnych źródeł, nie tylko przyczyniają się do redukcji emisji szkodliwych gazów, ale również zwiększają bezpieczeństwo energetyczne i samowystarczalność lokalnych społeczności.

Społeczności energetyczne, dzięki swojej innowacyjności i zaangażowaniu, mogą pełnić rolę katalizatora w transformacji energetycznej, tworząc nowy model produkcji i konsumpcji energii, oparty na lokalnych, odnawialnych i rozproszonych źródłach.

Niestety – tego rodzaju inicjatywy nadal napotykają na szereg wyzwań, które hamują ich popularność i rozwój. Głównymi przeszkodami są skomplikowane i często zmieniające się przepisy prawne, które utrudniają założenie i prowadzenie społeczności w sektorze energetycznym. Dodatkowo, brakuje wystarczającego wsparcia finansowego i informacyjnego, które byłoby niezbędne dla start-upów oraz mniejszych inicjatyw lokalnych, zwłaszcza w początkowej fazie ich działania. Barierą są także niewystarczająca świadomość społeczna i brak edukacji na temat korzyści płynących z lokalnej produkcji energii, co skutkuje ograniczonym zainteresowaniem i zaangażowaniem społeczności lokalnych. Te czynniki razem tworzą środowisko, w którym społeczności energetyczne mają trudności z rozwojem na większą skalę, pomimo rosnącej globalnej tendencji do decentralizacji produkcji energii i zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii.

W tym kontekście niezwykle istotne są wydarzenia takie jak Kongres Społeczności Energetycznych, które stanowią platformę do wymiany wiedzy i doświadczeń. Wydarzenie to jest nie tylko okazją do spotkania liderów branży, przedstawicieli władz oraz aktywistów, ale również świadectwem rosnącej roli społeczności lokalnych w kształtowaniu polityki energetycznej kraju.

Krajowa Izba Gospodarcza Spółdzielni Energetycznych organizując Kongres Społeczności Energetycznych, kierowała się kilkoma kluczowymi motywacjami i celami. Przede wszystkim, Izba rozpoznała rosnące znaczenie społeczności energetycznych w kontekście globalnej transformacji energetycznej oraz potrzebę promowania zrównoważonego rozwoju i energetyki odnawialnej w Polsce.

KIGSE chciała stworzyć platformę wspierającą rozwój społeczności energetycznych, umożliwiającą wymianę doświadczeń, najlepszych praktyk i wiedzy specjalistycznej pomiędzy różnymi podmiotami działającymi w tej dziedzinie. Izba dąży do tego, aby Kongres stał się forum dyskusyjnym, które może wpływać na kształtowanie polityki energetycznej na poziomie krajowym i unijnym, promując regulacje wspierające rozwój społeczności energetycznych.

Izba widzi również widzi potrzebę edukacji i podnoszenia kompetencji wśród obecnych i przyszłych uczestników rynku energetycznego, zwłaszcza w kontekście nowych technologii i modeli biznesowych związanych z OZE.

W obliczu nieustających wyzwań, rosnącej świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz konieczności dywersyfikacji źródeł energii, Polska stoi na progu transformacji swojego systemu elektroenergetycznego. Kongres ma na celu nie tylko zdiagnozować obecny stan branży, ale przede wszystkim wyznaczyć kierunki zmian, w których społeczności energetyczne odgrywają kluczową rolę.

W ciągu dwóch dni Kongresu uczestnicy będą mieli okazję do udziału w licznych panelach dyskusyjnych, prelekcjach oraz sesjach networkingowych, które pozwolą na głębsze zrozumienie aktualnych trendów, wyzwań i możliwości związanych ze społecznościami energetycznymi. Szczególny nacisk zostanie położony na praktyczne aspekty tworzenia i funkcjonowania takich społeczności, innowacje technologiczne, a także możliwości finansowania projektów związanych z OZE.

II Kongres Społeczności Energetycznych: Wspólna energia, wspólne korzyści odbywa się w dniach 10-11.06.2024 w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Wielkopolskiej Izby Rolniczej, patronatem Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Kongres odbywa się także pod patronatem portalu wysokienapiecie.pl oraz gramwzielone.pl oraz cire.pl.

 Dowiedz się więcej na: https://kongresspolecznoscienergetycznych.pl.

Scroll to Top