Rozliczanie energii w społecznościach energetycznych – spotkanie z przedstawicielami Enea Operator

W ramach inicjatywy Krajowej Izby Gospodarczej Społeczności Energetycznych, nasi przedstawiciele mieli zaszczyt uczestniczyć w konsultacjach zorganizowanych przez Referat Energetyki Rozproszonej, Departament Zarządzania Strategią i Rozwojem GK ENEA z przedstawicielami Enea Operator – Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD), w celu dokładnego zbadania procedur związanych z rozliczaniem klastrów energii. Spotkanie to, uwzględniające udział zarówno jednostek samorządu terytorialnego, jak i spółdzielni energetycznych, skupiło się na interpretacji obowiązującej ustawy o odnawialnych źródłach energii i rozporządzeń do tej ustawy.

W trakcie spotkania, eksperci z Enea Operator szczegółowo omówili procesy i kryteria ustalania opustów taryfowych, które mają bezpośredni wpływ na dynamikę i efektywność współpracy w lokalnych społecznościach. Te interakcje są fundamentem dla zrozumienia mechanizmów promujących zrównoważony rozwój oraz integrację OZE, co jest niezbędne do optymalizacji korzyści ekonomicznych i środowiskowych na poziomie regionalnym.

Zasadnicza część dyskusji koncentrowała się na procedurach wyznaczania punktów przyłączeniowych w obrębie klastrów energii, gdzie akcentowano, że do rozliczeń usług dystrybucji dedykowanych klastrom energii kwalifikowane są wyłącznie te punkty, które zostały zgłoszone do Urzędu Regulacji Energetyki i widnieją w rejestrze klastrów energii. Analogiczne procedury aplikacyjne dotyczą rejestracji spółdzielni energetycznych w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. Podczas spotkania potwierdzona została również konieczność złożenia przez koordynatora klastra wniosku o zmianę dotychczasowej lub zawarcie nowej umowy o świadczenie usług dystrybucji lub umowy kompleksowej. Operator systemu dystrybucyjnego w odniesieniu do ilości energii wytworzonej z OZE przez członków klastra i wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej, a następnie pobranej z tej sieci w celu jej zużycia przez członków tego klastra zastosuje odpowiednie rozliczenia opustowe w stosunku do członków klastra. Warunkiem zastosowania w rozliczeniach właściwych opustów jest spełnienie wymagań zawartych w złożonym przez koordynatora klastra oświadczeniu stanowiącym załącznik do wniosku.

Dodatkowo, wyjaśniono, że sprzedawca stosuje preferencyjny opust w wysokości 0,6 dla nadwyżek produkcji energii generowanej przez spółdzielnie, co stanowi znaczący impuls dla rozwoju i większej penetracji OZE w krajobrazie energetycznym Polski.

To forum dialogu stworzyło solidną podstawę dla dalszej kooperacji, wzmacniając nasze przekonanie o możliwościach efektywniejszego służenia społecznościom lokalnym oraz przyczyniania się do rozwoju sektora OZE. Jest to również istotny krok ku zwiększeniu efektywności energetycznej i ekonomicznej.

Nasze podziękowania kierujemy do Enea Operator za ich bezcenne wskazówki i wsparcie. Owocne spotkanie, przesiąknięte ekspercką wiedzą, bez wątpienia przyczyni się do intensyfikacji naszych lokalnych przedsięwzięć związanych z energią odnawialną.

Scroll to Top